arrow_drop_up arrow_drop_down

Ritmus verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.

Algemeen

Als Ritmus AKA Sander De Brouwer, zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Met verwerking van persoonsgegevens bedoelen wij onder meer het verzamelen, het opslaan, het opvragen, het gebruiken, het doorzenden en het wissen van persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring meer informatie wenst te bekomen over hoe wij uw persoonsgegevens concreet verwerken, kan u contact met ons opnemen via de volgende contactgegevens:

Sander De Brouwer 

Smidsestraat 106

9000 Gent

info@ritmus.be


Verwerkingsdoeleinden

Ritmus verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en rechtsgronden:


- De deelname aan de activiteiten 

rechtsgrond: noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst

afsluiting van een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid


- Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen

rechtsgrond: de betrokkene geeft toestemming


- Het documenteren van de werking en evenementen van ritmus.

rechtsgrond: de betrokkene geeft toestemming


Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

• persoonsgegevens: naam, voornaam, adres(sen), telefoonnummer, e-mail, geslacht, geboortedatum, medische fiche, resultaten en feedback gevolgde cursussen, leerjaar op school, bankgegevens, attesten (arbeidsongeschiktheid, sociaal huis)

• extra persoonsgegevens: (audio)visuele media

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van de toestemming van de betrokkene, heeft deze steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken. Dergelijke intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.


Wij verwerken de persoonsgegevens uitsluitend voor voorgaande doeleinden.


Overmaken aan derde partijen

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen wij de persoonsgegevens van de betrokkene delen met derde partijen.

Wij maken gebruik van een derde partij voor:

• het geven van muzieklessen en workshops

ondernemingen (eenmanszaken, vertegenwoordiger van vzw, bvba, vof)

• verzekering

• administratief platform teamleader

www.teamleader.be

• veiligheidsdiensten in geval van nood

Brandweer, politie, medische diensten…

Ritmus garandeert dat de derde partijen de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan andere derde partijen doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.


Bovendien kunnen wij persoonsgegevens delen met derde partijen indien de betrokkene ons daarvoor toestemming geeft.

De persoonsgegevens worden niet doorgegeven naar een land buiten de Europese Economische Ruimte.


Minderjarigen

Ritmus verwerkt enkel en alleen de persoonsgegevens/kenmerken van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) die door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger zijn doorgegeven.

Voor publiceren van gericht audio-visueel materiaal wordt schriftelijke toestemming gevraagd aan de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen. De persoonsgegevens zullen in ieder geval niet langer dan vijftien jaar worden bewaard.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De betrokkene heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze in principe laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.

Bovendien, heeft de betrokkene het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen of om de overdracht te vragen van de persoonsgegevens aan een derde partij. In deze gevallen kunnen wij de betrokkene vragen om zich te legitimeren, voordat wij voldoen aan het verzoek.

Klacht


De betrokkene beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

Wij gebuiken cookies