Verkoopsvoorwaarden

Algemene voorwaarden

Want goede afspraken zijn de basis van een fijne samenwerking!

          

Definities In de Algemene voorwaarden wordt bedoeld met:  

Algemene voorwaarden: de huidige Algemene voorwaarden, waarvan de tekst te vinden is op de achterzijde van de offerte, het contract of de factuur. Bijzondere voorwaarden: het is mogelijk dat voor bepaalde Diensten Bijzondere voorwaarden gelden die afwijken van de Algemene voorwaarden. In voorkomend geval zal de aanwezigheid van Bijzondere voorwaarden steeds vermeld staan op de voorzijde van de offerte, contract of factuur. De Bijzondere voorwaarden worden aan de offerte, het contract of de factuur toegevoegd met vermelding van de desbetreffende nummering van de offerte, het contract of de factuur.  

Diensten: het geheel van diensten waarvoor de Klant ondertekend heeft voor akkoord.  

Ritmus AKA Sander De Brouwer: Sander De Brouwer smidsestraat 106 9000 Gent BE0563696791  

Klant: de natuurlijke persoon, rechtspersoon, vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid of (feitelijke) vereniging die gebruik maakt van de Diensten en/of een Product koopt.  

Overeenkomst: de contractuele relatie tussen de Klant en Ritmus in verband met de aankoop van de Producten en/of het gebruik van de Diensten. De Overeenkomst omvat de Algemene voorwaarden en eventueel de Bijzondere voorwaarden.  

Product(en): de verzamelnaam voor één of meerdere producten die de Klant bij Ritmus koopt of ter beschikking krijgt.  

Toepassingsgebied: Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de bestelbon en ondertekend voor akkoord door de Klant, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld. Prijsofferte zijn tot dertig dagen na datum geldig en kunnen te allen tijde eenzijdig gewijzigd worden tot op het moment van aanvaarding door de Klant. Volgend op de aanvaarding door de Klant zal Ritmus de overeenkomst schriftelijk confirmeren. De overeenkomst kan enkel gewijzigd worden mits schriftelijke overeenkomst tussen Ritmus en de Klant. Niettegenstaande voornoemd principe zal Ritmus te allen tijde de prijzen eenzijdig kunnen aanpassen in functie van substantiële wijziging van de prijzen van de Producten (cfr. grondstofprijzen) of andere kosten met betrekking tot de uitvoering van de diensten. Elke levering van diensen vloeit voort uit het naleven van de overeenkomst. Ritmus onthoud zich van de uitvoerbaarheid, geldigheid en afdwingbaarheid van niet ondertekende offertes. E-mail bevestigingen kunnen nooit gebruikt worden om nalatigheid van ritmus aan te tonen. Enkel een getekende overeenkomst zal dan ook worden uitgevoerd.


  A. Annulatie en voortijdige beëindiging  

A.1. Annulatie van een overeenkomst dient ten laatste dertig dagen vóór de ingangsdatum van de overeenkomst te gebeuren. Er wordt dan gesproken over  een tijdige annulering.

A.2. Bij een tijdige annulering is de klant is dan geen schadevergoeding aan Ritmus verschuldigd.

A.3 Bij laattijdige annulering is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 50% (vijftig  procent) van de overeengekomen prijs met een minimum van € 50 (vijftig euro) en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid voor Ritmus om een hogere schadevergoeding te eisen.

A.4 Bij laattijdige annulering tot 14 dagen op voorhand, is de volledige vooropgestelde prijs van de offerte verschuldigd.  

A.5 In geval van laattijdige annulering bied Ritmus de mogelijkheid het event te herboeken aan dezelfde voorwaarden mits een toeslag van 20% op de geldende offerte.  

A.6 Bij laattijdige annulering of nalatigheid van Ritmus, kan nooit aanspraak worden gemaakt tot een vergoeding van de schade.

A.7 De vergoeding die ritmus bied bij laattijdige annulering zal voor workshops en teambuildings gebeuren in het herboeken van het product. Dit voor de waarde van de oorspronkelijke overeenkomst en met uitzondering tot het leveren of verhuren van goederen en materialen.    

A.8 De overeenkomst kan door beide partijen zonder enige vergoeding worden beëindigd ingeval van onmogelijkheid tot uitvoering ervan ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, staking van de andere partij, e.d.. Elke gebeurtenis die zich buiten de wil van een der partijen voordoet, die onvoorzienbaar is en niet veroorzaakt door nalatigheid of opzettelijke fout of inbreuk op de wetgeving, heeft tot gevolg dat de contractuele verplichtingen van de betrokken partij uitdooft.  

A.9 Ritmus behoudt zich tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant. In geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de Klant, behoudt Ritmus zich het recht voor de producten terug te nemen


B. Factuur en betalingsvoorwaarden

B.1 Alle facturen zijn contant betaalbaar,  tenzij anders werd bedongen.

B.2 Bij niet-betaling van de factuur voor het verstrijken van de vervaldatum (veertien dagen) is van rechtswege verwijlrente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke intrest. Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% (tien procent) op het totale factuurbedrag, met een minimumbedrag van € 50 (vijftig euro).  

B.3 Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de klant afzonderlijk aangerekend.  

B.4 Bij substantiële overschrijding van de betalingstermijn behoudt Ritmus zich het recht voor de overeenkomst eenzijdig te beëindigen onverminderd het recht op verdere schadevergoeding.  

B.5 Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de vijf dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden. Facturen dewelke niet binnen de vijf dagen na ontvangst schriftelijk en gemotiveerd geprotesteerd worden, zullen als aanvaard worden beschouwd, zowel voor wat betreft de vermeldingen der facturen, als voor de specificaties der geleverde diensten en of producten. B.6 Bij niet-betaling behoudt Ritmus zich het recht voor om verdere leveringen van producten en diensten stop te zetten.   

B.7 Bij niet-betaling behoudt Ritmus zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.


C. Bevoegdheid, afdwingbaarheid en overdraagbaarheid   

C.1 De nietigheid, onuitvoerbaarheid of onafdwingbaarheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden laat de geldigheid, de uitvoerbaarheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen onverlet. De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien, zullen noch gedeeltelijk noch in hun geheel op derden kunnen worden overgedragen, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Ritmus. De niet-uitoefening door Ritmus of door de Klant van haar rechten, op eender welk ogenblik, impliceert geenszins de verzaking aan die rechten.  

C.2 In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Oost-Vlaanderen, Gent bevoegd. Door het trekken van wisselbrieven wordt aan deze bevoegdheid geen afbreuk gedaan.

C.3 Ritmus kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor kennelijk zware fouten, intentionele fouten en grove nalatigheden. Ritmus kan geenszins gehouden worden tot vergoeding van indirecte schade, economische schade of winstderving die het gevolg zijn van een door hem gemaakte inbreuk tegen een verplichting op basis van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. De aansprakelijkheid van Ritmus zal te allen tijde beperkt blijven tot de som van de werken zoals vermeld in de overeenkomst.  


D. Verkoop van producten  

D.1 Ritmus doet alle redelijk inspanningen om de producten te leveren binnen de termijn vermeld in de overeenkomst. De klant erkent dat de vooropgestelde termijn een indicatief karakter heeft. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst kan een vertraging in de levering geen aanleiding geven tot het beëindigen van de overeenkomst of aanleiding geven tot enige schadevergoeding.  

D.2 Indien Ritmus een vertraging in de levering van de goederen verwacht wordt de klant hier onverwijld van in kennis gesteld. Ritmus zal vervolgens in samenspraak met de klant tot een overeenkomst komen met betrekking tot de gepaste maatregelen.  

D.3 Zolang de geleverde producten niet werden betaald, blijven zij eigendom van Ritmus. De overdracht van eigendom van de producten die door ritmus worden geleverd geschiedt slechts bij algehele en volledige betaling van deze producten.

D.4 Het is de klant verboden de geleverde en/of nog te leveren goederen in pand te geven, aan derden te verkopen of te vervreemden.

 

E Ritmus zal in alle omstandigheden luisteren en altijd zoeken naar een geschikte oplossing. We denken probleemoplossend en beogen altijd een vlotte en gemoedelijke samenwerking.

               

Terug naar de leuke wereld